Bezpłatny numer +48 800 003 010

Polityka prywatności

W imieniu MENLO ELECTRIC S.A. informujemy, że ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i dbamy o prywatność wszystkich osób korzystających z naszych usług.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dniem 25.05.2018 r., poinformować Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Definicje

AdministratorMENLO ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917564, NIP: 5272829241 oraz REGON: 368839890, o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł, opłaconym w całości;
Dane  Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy (zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO);
EOGEuropejski Obszar Gospodarczy, strefa obejmujące państwa Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię;
Pliki CookiesNiewielki pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Portalu, umożliwiające zbieranie informacji na temat działań Użytkownika na Portalu. Pliki cookies mogą pochodzić od Administratora lub podmiotów trzecich.
Polityka PrywatnościNiniejszy polityka prywatności, określająca zasady przetwarzania danych Użytkowników Portalu;
PortalStrona internetowa Administratora, pod adresem menloelectric.com;
przetwarzanie danychKażda operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO);
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
UODOUrząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy w rozumieniu RODO;
UżytkownikOsoba fizyczna, korzystająca z Portalu

I. Informacje podstawowe

Kto jest Administratorem Państwa Danych?

Administratorem Danych jest MENLO ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoskiej 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z Administratorem można kontaktować:

 1. elektronicznie, poprzez pocztę e-mail: iod@menloelectric.com.
 2. korespondencyjnie, na adres: MENLO ELECTRIC S.A., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

II. Przetwarzanie Danych Użytkowników

Jakie Dane Użytkowników przetwarza Administrator?

 1. Administrator może pozyskiwać oraz przetwarzać m.in. następujące rodzaje Danych i innych informacji, dotyczących Użytkowników:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. dane adresowe;
  5. dane dotyczące pracodawcy lub podmiotu, z którym Użytkownik współpracuje;
  6. dane dotyczące lokalizacji Użytkownika;
  7. informacje na temat historii aktywności Użytkownika na Portalu;
  8. informacje utrwalone w Plikach Cookies;
  9. informacje na temat urządzeń wykorzystywanych do korzystania z Portalu, w tym numery IP oraz numery indentyfikacyjne urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.
 2. W związku z korzystaniem z Portalu, Administrator może pozyskiwać od Użytkownika również inne Dane.

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza Dane?

 1. Udostępnione przez Użytkowników Dane mogą być przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności z zakresu prawa administracyjnego oraz podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celu zainicjowania kontaktu z Użytkownikiem w związku z wyrażeniem takiej woli przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celach marketingowych realizowanych poprzez newsletter Administratora, przesyłany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. w celach marketingowych realizowanych w interesie Administratora, Dane mogą być wykorzystywane w związku z promowaniem usług oraz produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach analitycznych, związanych z monitorowaniem działania i rozwojem Portalu, w szczególności poprzez gromadzenia danych statystycznych, testowanie i wprowadzanie nowych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z działalnością Portalu oraz w związku z dokonywaną sprzedażą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Zakres faktycznie przetwarzanych Danych może się różnic w zależności od indywidulanego sposobu korzystania z Portalu przez Użytkowników.

Jak długo Dane będą przetwarzane?

 1. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłuższy jednak niż:
  1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wynikający z właściwych przepisów;
  2. w celach marketingowych oraz związanych z inicjowaniem kontaktu przez Użytkownika – do chwili wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej zgody;
  3. w celach związanych z monitorowaniem działania i rozwojem Portalu oraz usług oferowanych przez Administratora – do chwili wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania;
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanych z działalnością Portalu oraz świadczeniem przez Administratora innych usług – do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jakim podmiotom Administrator przekazuje Dane?

 1. Administrator może przekazać Dane podmiotom trzecim, w szczególności;
  1. właściwym organom państwowym – w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. podmiotom powiązanym z Administratorem;
  3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
  4. podmiotom świadczącym usługi z zakresu: pomocy prawnej, kadr, księgowości, doradztwa podatkowego lub inne usługi doradcze na rzecz Administratora;
  5. podmiotom realizującym działania marketingowe w imieniu Administratora;
  6. innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu zapewnienia funkcjonowania Portalu.
 2. Spółka będzie udostępniać Dane jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot trzeci.
 3. Na Portalu mogą być zamieszczane odnośniki („linki”) prowadzące do stron zarządzanych przez podmioty trzecie, niezależne od Administratora (np. portali społecznościowych). Przetwarzanie Danych na takich stronach odbywa się na zasadach określonych przez podmioty trzecie. Administrator nie podnosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych przez takie podmioty trzecie.

III. Przekazywanie Danych poza obszar EOG

Czy Dane osobowe będą przekazywane poza EOG?

 1. Administrator przekazuje Dane poza EOG, w tym do państw wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO.
 2. Administrator podejmuje wymagane przez RODO działania w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych przetwarzanych poza EOG. W szczególności Administrator stosuje standardowe klauzule umowne przekazywania Danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Szczegółowe dane na temat działań Administratora w zakresie ochrony Danych uzyskać można poprzez kontakt z Administratorem, w sposób określony w § 1 Polityki.

IV. Profilowanie

Czy Administrator będzie profilował Użytkowników?

 1. Użytkownicy mogą podlegać profilowaniu.
 2. Profilowanie może służyć:
  1. poprawie funkcjonalności Portalu;
  2. przedstawiania propozycji dotyczących ustawień (np. językowych, lokalizacyjnych);
  3. przedstawianiu zindywidualizowanych ofert, promocji oraz rekomendacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie wykorzystywał Danych oraz innych informacji w celu zautomatyzowanego (tj. bez ingerencji człowieka) podejmowania decyzji dotyczących Użytkowników.

V. Pliki Cookies

Pliki cookies

 1. Portal wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Stosowanie Plików Cookies jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
 3. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies również w celach statystycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Przeglądarki internetowe w większości przypadków umożliwiają określenie szczegółowych zasad zapisywania i przechowywania Plików Cookies. Każdy Użytkownik może samodzielnie zmodyfikować ustawiania wykorzystywanej przeglądarki w celu określenia indywidulanych zasad zapisywania Plików Cookies.

Cel stosowania Plików Cookies

Administrator używa Plików Cookies w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz dostosowania sposobu jego wyświetlania do parametrów urządzenia Użytkownika;
 2. dostosowania zawartości Portalu do potrzeb Użytkowników, w tym do regionu, z którego łączy się Użytkownik;
 3. statystycznym i monitorowania aktywności odwiedzin Portalu;
 4. testowania poprawności działania wszystkich funkcji wykorzystywanych na Portalu w celu ich stałego ulepszania.

Rodzaje Plików Cookies wykorzystywanych na Portalu:

Niezbędne Pliki Cookies
NazwaZastosowanie Plików CookiesOkres przechowywania
^PHPSESSIDSesja użytkownikaSesja
^PrestaShopSesja użytkownikaSesja
cc_cookieCiasteczko ustawień zgód na cookie.180 dni
apc_popup_sessionCiasteczko ustawień popupówSesja
Statystyczne Pliki Cookies
_fbpSłuży do rozróżniania i śledzenia unikalnych użytkowników.3 miesiące
^_galiplik cookie używany przez Google Analytics do określenia, które linki na stronie są klikane.12 miesięcy
_gaRejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny.12 godzin
_gidRejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny.12 godzin
^_gclPliki cookie przechowujące informacje o kampaniach w Google Ads.3 miesiące
^_gatUżywany do odróżniania użytkowników.10 minut
Marketingowe Pliki Cookies
_fbpSłuży do rozróżniania i śledzenia unikalnych użytkowników.3 miesiące
^_galiPlik cookie używany przez Google Analytics do określenia, które linki na stronie są klikane.12 miesięcy
_gaRejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny.12 godzin
_gidRejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny.12 godzin
^_gclPliki cookie przechowujące informacje o kampaniach w Google Ads.3 miesiące
^_gatUżywany do odróżniania użytkowników.10 min

Okres przechowywania Plików Cookies

Sesyjne Pliki CookiesPliki tymczasowe, przechowywane do czasu opuszczenia Portalu, wyłączenia przeglądarki internetowej lub do chwili usunięcia przez Użytkownika.
Stałe Pliki CookiesPliki Cookie przechowywane przez czas określony w ich parametrach (wskazanych powyżej) lub do chwili usunięcia ich przez Użytkownika.

VI. Prawa użytkowników

Czy udostępnienie Danych jest dobrowolne?

Udostępnienie Danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązków ustawowych.

Modyfikacja Danych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat aktualnie przetwarzanych Danych;
  2. modyfikacji (w tym sprostowania oraz zmiany) Danych;
  3. ograniczenia zakresu przetwarzania Danych;
  4. uzyskania Danych od Administratora w celu ich przekazania innemu podmiotowi;
 2. Użytkownik mają prawo do uzyskania kopii aktualnie przetwarzanych Danych. Administrator udostępnia Dane w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie zapisu danych. Na wniosek Użytkownika lub Partnera, Administrator może przekazać tak zapisane dane innemu, wskazanemu podmiotowi.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych

Użytkownik uprawniony jest do cofnięcia wszelkich zgód, udzielonych na przetwarzanie Danych. Cofniecie zgody może wiązać się z ograniczeniem lub zaprzestaniem świadczenia usług przez Administratora.

Sprzeciw

Użytkownik, Partner oraz Pracownik, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych opartego na art. 6 ust. 1 lub f RODO, w tym profilowania.

Skuteczne wyrażenie sprzeciwu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Portalu.

Usuniecie Danych

Administrator usuwa Dane, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik lub Partner cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wniesiono uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Danych;
 4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Skarga do Administratora oraz UODO

W przypadku, gdy Przetwarzanie narusza postanowienia RODO, Użytkownik może wnieść skargę do Administratora lub do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

Realizacja uprawnień

Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem, w sposób określony w § 1 Polityki.